ies Audiovisual Vigo Prestamo Material
Consentimento expreso:

Consinto expresamente aos responsables do programa de prestamo do IES Audiovisual Vigo para levar a cabo a cesión dos meus datos a favor dos xestores do programa, para cumprir coa finalidade de xestionar a miña petición.

O alumno se compromete a devolver o material prestado no mesmo estado no que foi recollido. No caso de danos ou perdas/sustracción do mesmo, cubrirá os gastos da reparación ou reposición tal e como está establecido no Artigo 35 do Decreto8/2015 do 8 de xaneiro:
 O alumno está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, as instalacións e materiais do centro, incluidos os equipamento informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ao facetes cargo do custo económico da sua reparación. Así mesmo, está obrigado a restituir o sustraído ou, se fose posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores legais serán responsables civís nos termos previstos pola legislación vixente.

Información básica sobre a protección dos seus datos: En cumprimento co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoais físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación deste datos (RXPD), así como na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro de 2018, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), informámoslle que: O Responsable do tratamento é o IES Audiovisual Vigo. A finalidade do tratamento é xestionar a súa petición e prestamo. A base de lexitimación será o consentimento da persoa interesada e terá dereito a retirar o devandito consentimento en calquera momento, sen efectos retroactivos. Os seus datos serán conservados mentres sexa necesario para lograr a finalidade descrita, e mentres o interesado non revogue o seu consentimento. Os seus datos non serán cedidos a terceiros. Se fose necesario comunicar os seus datos a outros terceiros, previamente se lle informará e solicitará o seu consentimento. Os datos cedidos unicamente poderán ser utilizados para a finalidade arriba descrita. As persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos fronte o IES Audiovisual Vigo. A persoa interesada poderá dirixirlle a súa solicitude ao delegado de protección de datos dpd@iesaudiovisualvigo.es Así mesmo, se a persoa interesada non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) no enderezo web https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/solicitudReclamacion.jsf

Información adicional:https://www.iesaudiovisualvigo.com/proteccion-datos

Non consinto

Rexistro de novos usuarios/as:

Usuario/a:
Contrasinal:
Repita Contrasinal:
Nome:
Apelidos:
Email:
Teléfono:
Foto:
Titulación:
Volver